Leveringsvoorwaarden YachtcleanerY:

 • De opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, materiaal en kilometervergoeding, tenzij anders vermeldt
 • Tenzij anders vermeldt is de kilometervergoeding 20ct/km incl. 21% BTW
 • Alle prijzen inclusief materiaal tenzij anders vermeldt.
 • Als cliënt akkoord gaat met de door ons aangeboden diensten dan is een e-mail of een sms als bevestiging voldoende.
 • Alle opdrachten worden door ons bevestigd en worden per sms of e-mail verstuurd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die door derden is ontstaan ten tijde van onze werkzaamheden aan boord.
 • Na aanvang werkzaamheden behouden wij ons het recht voor deze werkzaamheden af te maken en deze dienen door de cliënt binnen acht dagen betaald te worden.
 • Als wij specialisten moeten in huren zullen wij daar melding van maken en na uw accoord inhuren.
 • Wij werken alleen met eerste klas producten die het milieu en uw vaartuig geen schade toebrengen.
 • Als u voor aanvang van de werkzaamheden afziet van de eerder gemaakte – en bevestigde afspraak, dient u 50% schadevergoeding te voldoen van het totale eindbedrag van de opdracht inclusief BTW.
 • Alle werkzaamheden worden op locatie uitgevoerd, mits deze volstaat en moet worden vooropgesteld dat deze normaal bereikbaar is.
 • Sleutels worden indien nodig opgehaald bij de havenmeester of bij uzelf en weer ingeleverd.
 • Ingeval van onregelmatigheden worden er foto’s gemaakt en naar u gemaild en met u overlegt.
 • Op onderwaterschepen, dus bv kaal halen, aanbrengen epoxy en aanbrengen antifouling wordt geen garantie gegeven. Door weersomstandigheden kan de ondernemer het werk neerleggen en het werk afmaken wanneer het weer het toelaat. Dit kan eventueel gevolgen hebben voor de datum tewaterlating.
 • Prijzen kunnen afhankelijk zijn van de staat van uw boot of schip en leggen wij vast na een eerste inventarisatie met daaraan een gekoppelde eerste offerte om uw schip in optimale staat te krijgen.
 • Garanties op poetswerk kunnen niet gegeven worden. Als de werkzaamheden gereed zijn kunt u binnen 48 uur reclameren en dat wij dan gezamenlijk uw boot nogmaals controleren en eventuele onvolkomenheden corrigeren.
 • Wij behouden het recht voor om bij slechte weersomstandigheden het werk te verschuiven naar een andere datum.
 • Als er geen andere datum meer beschikbaar is door bv slechte weersomstandigheden, ziekte, etc, komt de overeenkomst te vervallen zonder dat u ons aansprakelijk kan stellen.
 • Motorboten, motorjachten, sloepen, zeilboten en zeiljachten dienen vrij te zijn van afdekzeilen/doeken, wintertenten.
 • Boten dienen in een redelijke schone conditie te zijn, anders zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden:

 • Bij werkzaamheden: Facturatie na beëindiging werkzaamheden en dient per omgaande voldaan te worden.
 • Bij werkzaamheden boven de 2500 euro dient 50% te worden aanbetaald en voldaan zijn voor aanvang.
 • Bij abonnementen en aanbiedingen: Facturatie na opdracht cliënt en dient vooraf binnen 8 dagen voldaan te zijn.
 • Alle door u opgegeven extra werkzaamheden worden achteraf gefactureerd.
 • Bootkussenservice: Facturatie na het ophalen en betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Werkzaamheden voor bedrijven, bv jachtwerf, jachtimporteur, etc, betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Bij het niet betalen van de rekening word u in gebreke gesteld en zal de openstaande nota ter incasso worden aangeboden. Alle voortvloeiende incassokosten, rentekosten, alsmede advocaat cq proceskosten worden op de klant verhaald.
 • Als de openstaande vordering ter incasso is, loopt de correspondentie via onze advocaat.

Artikel 1 – Definities

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst sluit betreffende een vaartuig of een deel van een vaartuig.

b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een vaartuig of een deel van een vaartuig.

c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.

d. Regieovereenkomst: overeenkomst waarbij een vergoeding wordt betaald voor de werkelijke gemaakte uitvoeringskosten van het werk, verhoogd met een opslag voor algemene kosten en winst.

e. Elektronisch: per e-mail of website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van reparatie of onderhoud van vaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn die tussen de ondernemer en consument worden gesloten.

2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3 – Het aanbod/De offerte

1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk, mail* of app/sms* uit. (*elektronisch)

2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.

3. Het schriftelijke, dan wel elektronisch, aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of, bij ontbreken van een termijn, gedurende tien werkdagen na dagtekening.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden, waarbij vermeld worden: prijzen, maten, gewicht en levertijd en eventueel motorvermogen en snelheid; variabele of vaste prijs/aanneemsom of regieovereenkomst met of zonder richtprijs; ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/ of bestekken voor zover deze voor de offerte dienstig zijn; – voor in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden de afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur van het in- en verbouwen.

5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en geeft een indicatie van het moment van oplevering.

6. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, be-stekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.

3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de ondernemer redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen

1. Indien niet expliciet anders is overeengekomen, is er sprake van een vaste koopprijs of een vaste aanneemsom en zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. In het geval van door de consument gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging, tenzij de consument dit redelijkerwijs had moeten begrijpen.

b. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer zowel in de vaste als in de variabele overeengekomen prijs te allen tijde worden doorberekend.

c. De ondernemer heeft het recht de extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbreking in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaken en die door de ondernemer niet waren te voorzien ten tijde van de prijsafspraak.

d. Indien de omstandigheden genoemd in dit lid onder c zich voordoen, alsmede indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de ondernemer zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de consument overleggen over het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. De ondernemer heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband houdende kosten.

e. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet daarvan door de ondernemer melding worden gemaakt.

2. Indien partijen een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

a. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of de aanneemsom, doorberekend indien zij meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd, dan wel de bedoelde werkzaamheden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. De ondernemer zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt mede begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het toegeleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd.

b. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij cao of bindende loonregeling die door de ondernemer wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen kunnen door de ondernemer worden doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

c. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

3. Indien partijen een richtprijs zijn overeengekomen en de werkzaamheden kunnen conform de daarbij behorende omschrijving worden uitgevoerd, dan kan een verhoging of verlaging van de prijs maximaal 10% bedragen.

Artikel 6 – De levertijd/De levering

1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.

2. De ondernemer is verplicht de consument, onder vermelding van de redenen, schriftelijk, per mail, telefonisch dan wel per sms in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.

3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de consument. Onder nalatigheid wordt daarbij verstaan het niet nakomen door de consument van een verplichting jegens de ondernemer betrekking hebbende op het vaartuig. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument ondanks tijdige aanmaning het door hem aan de ondernemer verschuldigde en opeisbare bedrag niet tijdig voldoet. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervaringsregelen te verwachten gevolg zijn van de nalatigheid voor rekening van de consument.

4. De ondernemer is pas in verzuim indien de levertermijn met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de ondernemer zijn toe te rekenen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht van opschorting en/of ontbinding conform artikel 17.

Artikel 7 – Te vervangen onderdelen

Indien de consument bij het verstrekken van een onderhouds- of reparatieopdracht daartoe expliciet heeft verzocht, worden de te vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument op enigerlei vergoeding terzake aanspraak kan maken.

Artikel 8 – Conformiteit

1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen, zijn bij uitvoering van de overeenkomst de volgende afwijkingen mogelijk: ± 1% lengte over de stevens; ± 1% breedte over alles; ± 1% holte; ± 5% diepgang; ± 2% stahoogte onder de balken; ± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak; ± 10% gewicht; ± 5% motorvermogen en ± 10% snelheid (bij standaarduitrusting).

4. De ondernemer staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig indien dit ontwerp niet door hemzelf is geleverd. Evenmin staat de ondernemer in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aan-wending door de consument is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd. Indien de ondernemer bekend is of kan zijn met onvolkomenheden in ontwerp of materialen, zoals bedoeld in dit lid, dan dient de ondernemer de consument daarop te attenderen.

5. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.

Artikel 9 – Garantie

1. Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een consument heeft, onverlet gelaten.

2. Garantie betreft het herstel op de werf van de ondernemer van zowel gebreken die ten tijde van de koop/levering niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.

3. Artikel 8 lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

4. De consument dient zich voor de uitvoering van de garantie te wenden tot de ondernemer.

5. De consument kan niet, op kosten van de ondernemer, een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de consument door de ondernemer aangewezen.

Artikel 10 – De betaling

1. Betaling vindt plaats in contanten bij de oplevering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de oplevering of bij betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Voor betalingstermijnen zie bovenaan.

3. Bij koop kan de ondernemer met de consument een vooruitbetaling overeenkomen van ten hoogste 50 procent van de prijs.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid, binnen vier dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, te betalen.

Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

2. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;

5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag;

1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.

3. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

Artikel 12 – Zekerheidsrechten bij reparatie en onderhoud

 1. Bij niet tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden totdat de consument het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentierecht voortvloeiende kosten, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 
 2. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,– heeft de ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits: de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en de ondernemer na het verstrijken van voornoemde periode van zes maanden de consument bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen en betaling wederom uitblijft.

3. Het recht van verkoop is toegestaan nadat de consument haar verplichtingen is nagekomen.

4. Op de ondernemer rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag, indien mogelijk, aan de consument te voldoen.

5. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

Artikel 13 – Zekerheidsrechten bij aanneming van werk

1. Het vaartuig in aanbouw en/of het nieuwe vaartuig zoals omschreven in de koopovereenkomst (inclusief alle voor het vaartuig bestemde materialen en toebehoren) zijn het eigendom van de consument op het moment dat deze zaken op de werf arriveren of elders onder berusting van de ondernemer komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat de betreffende zaken door derden rechtsgeldig zijn overgedragen aan de onder-nemer.

2. De ondernemer heeft te allen tijde pandrecht (waaronder het recht van parate executie) op voornoemde zaken, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de koop- of aannemingssom voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem geleden of te lijden, indien de consument op de overeenkomst inbreuk maakt.

3. De ondernemer dient in de gevallen dat zijn toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt de consument hierover te informeren, alsmede over het moment dat door de ondernemer aan de door de toeleverancier gestelde voorwaarde is voldaan en de in lid 1 genoemde zaken rechtsgeldig in eigendom overgaan op de consument.

4. De consument heeft het recht om gedurende de periode dat de eigendom niet rechtsgeldig is overgedragen wegens een eigendomsvoorbehoud van de toeleverancier, zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten.

5. De consument heeft het recht zich de zaken die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege de ondernemer te doen aanwijzen en deze zaken te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom. 

Een bevestiging door de ondernemer aan de consument dat bedoelde zaken zijn aangekomen, houdt in dat de ondernemer deze zaken (desgewenst separaat) houdt voor de consument.

6. Onverminderd het pandrecht van de ondernemer heeft een ontbinding van de aannemingsovereenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de consument vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan de zijde van de consument die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.

2. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.

Artikel 15 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzien-bare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.

2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

3. Indien de overmachtsituatie ertoe leidt dat de ondernemer werkzaamheden opschort, is de consument voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten van reparatie, onderhoud, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de consument door de verrichte werkzaamheden gebaat is.

5. De ondernemer kan zich niet op overmacht beroepen indien de overmachtsituatie zich voordoet nadat, door zijn toedoen dan wel door omstandigheden die voor zijn rekening komen, de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

1. Indien één der partijen haar verbintenis niet na komt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na komt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. De consument is in alle gevallen verplicht om 50% van de overeengekomen offerte aan de ondernemer te voldoen.

Artikel 17 – De verzekering bij onderhoud en/of reparatie

1. De ondernemer draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan de consument ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen. De ondernemer doet hiervan mededeling aan de verzekeraar. Tevens moet de ondernemer de consument waarschuwen indien verval van de verzekeringsovereenkomst dreigt. De consument is te allen tijde gerechtigd zijn betalingen op te schorten zolang de ondernemer niet heeft aangetoond aan voornoemde verplichtingen te hebben voldaan.

2. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen overeen te komen.

Artikel 18 – Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.

2. Niet tijdig indienen van de klacht, binnen 7 dagen na factuurdatum, kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.

3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

Artikel 19 – Nakomingsgarantie

1. YachtcleanerY, de ondernemer: als één van de volgende situaties sprake is, vervalt de nakomingsgarantie:

– surséance van betaling is verleend;

– failliet verklaard;

– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, of door medische klachten.

Artikel 20 – Rechtskeuze

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

Artikel 21 – Afwijking van de voorwaarden

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 22 – Wijzigingen

YachtcleanerY heeft het recht om de leveringsvoorwaarden te allen tijde aan te passen.

Artikel 23 – Ingehuurde Zzp-er/uitbesteed werk aan Zzp-er

Werkzaamheden die Yachtcleanery uitbesteed aan een Zzp-er dienen door de Zzp-er uitgevoerd te worden volgens de kwaliteitsnorm van Yachtcleanery. Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, of nalatigheid, heeft Yachtcleanery het recht de Zzp-er aansprakelijk te stellen. Bij niet meer komen opdagen heeft Yachtcleanery het recht u, schriftelijk per mail of app/sms, aansprakelijk te stellen voor het leveren van een wanprestatie. Eventuele openstaande facturen aan Yachtcleanery zullen bevroren worden en zal er een verrekening plaatsvinden van de geleden schade en/of gederfde inkomsten.

De ingehuurde Zzp-er werkt in opdracht van Yachtcleanery en dient haar naam met respect te behandelen. De ingehuurde Zzp-er dient alle beleefdheid normen in acht te nemen. De Zzp-er dient deugdelijke verzekeringen te hebben afgesloten. De ingehuurde Zzp-er zal factureren aan Yachtcleanery voorzien van btw. Er zal niet contant worden afgerekend.